ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE NV PMO
                          
Art. 1. Toepasbaarheid.

1.1.Onderhavige algemene voorwaarden van de NV P.M.O., met maatschappelijke zetel te Proven-Poperinge, Roesbruggestraat 2 en ondernemingsnummer 0432.919.017 zijn integraal van toepassing op de rechtsverhouding met de klant, en sluiten alle andere voorwaarden uit. Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken. 

1.2. Onderhavige algemene voorwaarden primeren te allen tijde op de eventuele voorwaarden van de klant. 

Art. 2. Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn in de prijs bijkomende taksen, heffingen van overheidswege, retributies en bijkomende verzekeringen niet inbegrepen. Deze zullen in voorkomend geval bijkomend worden gefactureerd.

De btw alsook andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant. 

Art. 3. Leveringstermijn 

3.1. De leveringen zullen volgens de transportmogelijkheden verricht worden, behoudens indien door de NV P.M.O. een welbepaalde datum werd aanvaard. 

3.2. Bij gebreke aan tijdige levering door de NV P.M.O., wanneer de NV P.M.O. haar ertoe verbond te leveren op een welbepaalde datum, én na ingebrekestelling door de klant, zal de klant – behoudens overmacht - aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding conform het gemeen recht wegens laattijdige levering in de mate dat de klant het bewijs levert van de door hem geleden schade. 

Art.5. Protest

Bij gebreke aan protest van onderhavige factuur en haar algemene voorwaarden binnen de 8 dagen na factuurdatum middels aangetekend schrijven, wordt de klant geacht in te stemmen met de vermeldingen op de factuur en deze integraal te aanvaarden.

Art. 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. De facturen zijn contant betaalbaar aan de chauffeur bij levering. Wanneer de factuur betaald wordt door middel van bankoverschrijving, dient de verschuldigde som overgeschreven te worden binnen de 10 werkdagen na de levering op rekeningnummer BE53 4673 2227 9153. 

De facturen dienen in voormeld geval op de maatschappelijke zetel van de NV P.M.O. te worden betaald zonder enige korting of afhouding van welke aard ook, tenzij deze uitdrukkelijk worden toegestaan op de factuur zelf.

6.2  Bij een totaal factuurbedrag minder dan € 120,00 wordt er een administratiekost van € 5,00 bijgerekend.

6.3. Bij gebreke aan contante betaling of overschrijding van de toegestane betaaltermijn van 10 werkdagen, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren ad 1% per maand vanaf de factuurdatum, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of het aanvaarden van termijnen van respijt.  

Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaalde gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% en met een minimum van € 100,00, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.

6.4. In geval van niet tijdige betaling van (een deel van) de facturen of contracten, wordt het saldo van alle (andere) openstaande facturen, rekeningen en overige vorderingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de initieel toegestane betalingstermijn. 

Op deze saldi zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest ad 1% per maand verschuldigd zijn vanaf het opeisbaar worden van de saldi, samen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en dit met een minimum van € 100,00.  

Art. 7. Ontbinding 

7.1. Onverminderd de overige wettelijke middelen behoudt de NV P.M.O. zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant in geval van niet-(tijdige) betaling van facturen door de klant of wanneer de klant zich in ernstige financiële moeilijkheden (faillissement, procedure gerechtelijke reorganisatie, geschokt krediet) bevindt. 

7.2. In geval van ontbinding lastens de klant zal deze gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding aan de NV P.M.O. voor de schade die deze oploopt en die forfaitair wordt begroot op 20% met een minimum van 500,00 €, onverminderd het recht van de NV P.M.O. om haar werkelijke schade te bewijzen indien deze hoger zou liggen. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De door de NV P.M.O. verrichte leveringen blijven eigendom van haar tot na betaling van alle, ook in de toekomst ontstane, vorderingen. 

De overdracht van het risico heeft echter plaats op het ogenblik van de levering, niettegenstaande voormeld eigendomsvoorbehoud. Zolang dit voorbehoud van kracht is, mogen de goederen niet verkocht worden, noch in pand gegeven of tot zekerheid dienen. 

8.2. Wanneer de NV P.M.O. haar recht tot eigendomsvoorbehoud uitoefent, brengt zij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt deze geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Art. 9. Geschillen
 
9.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
9.2 In geval van betwisting van gelijk welke aard zijn naar keuze van de NV P.M.O. en onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen al naar gelang van de aard van het geschil bevoegd :
    Het Vredegerecht van het kanton Ieper – Poperinge (tweede kanton) of het kanton Oudenaarde-Kruishoutem (zetel Oudenaarde);
    De Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper of Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde;
    De Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper of afdeling Oudenaarde;
    De rechtbank bevoegd op grond van de woonplaats/zetel van de verwerende partij.

Art. 10. Afsluitende bepalingen

De nietigheid van een van de bovenstaande clausules heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn.