Logo-PMO
Logo-PMO

DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS.

PMO nv waardeert uw belangstelling voor haar Website.

Uw privacy is belangrijk en daarom willen wij u informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en de behandeling van persoonsgegevens.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke van PMO nv voor de verwerking van uw persoonsgegevens is mevrouw Nele Vandenbroucke, zaakvoerder (tel. 057 300 330).

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

PMO nv verzamelt uw identificatiegegevens zoals naam (natuurlijke persoon of rechtspersoon + juridische vorm), adres (woonplaats of maatschappelijke zetel), e-mail, telefoon, gsm, fax, ondernemingsnummer, en aard van de eventuele commerciële activiteiten. 

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

PMO nv verwerkt deze persoonsgegevens onder meer in het kader van volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer (facturaties,…)
 • Klanten en leverancierscommunicatie
 • Leveranciersbeheer
 • Uitvoering contracten
 • Om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en aan te rekenen
 • Personeelsadministratie
 • Controle en welzijn op de werkvloer
 • Nieuwsbrief
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Promotie en marketing
 • Om u op de hoogte te houden over onze activiteiten, over onze producten en over onze diensten die u kunnen interesseren
 • Om uw ervaring op onze Site te verbeteren en persoonlijker te maken
 • Om u de weg naar tankstations te tonen
 • Voor analyse en statistische doeleinden, om ons te helpen bij het ontwerp en beheer van de Site en om ons aanbod van producten en diensten te verbeteren

4. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Hierin maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij de gegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

In sommige situaties is het nodig dat PMO nv persoonsgegevens moet vrijgeven aan andere derde partijen, waaronder autoriteiten, juridische adviseurs, uitbaters of leveranciers van PMO tankstations.

5. NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

PMO nv streef ernaar de persoonsgegevens die worden verzameld nauwkeurig, volledig en bijgewerkt te houden, rekening houdend met de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld en worden gebruikt. PMO nv vertrouwt erop dat de betrokkenen de nauwkeurigheid en volledigheid van de persoonsgegevens in stand zullen houden. Daarom dient u PMO nv in te lichten over elke wijziging van uw persoonlijke gegevens.

6. EVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID

PMO nv biedt gepaste administratieve, technische en fysieke waarborgen, ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, manipulatie, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, gebruik en alle andere onwettige vormen van verwerking van persoonsgegevens in ons bezit.

7. GEGEVENSPORTABILITEIT EN RECHT OP BEPERKING VAN OF BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS RECHT OP TOEGANG, VERBETERING EN HET WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS, RECHT OP

De toepasselijke wetgeving geeft u het recht te weten hoe PMO nv uw persoonsgegevens verwerkt.

U heeft op elk moment het recht om gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te verwijderen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

8. BEWARING VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden zo lang als nodig bijgehouden voor de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld of met het oog op de naleving van toepasselijke wetgeving of ter bescherming van het gerechtvaardigde belang van de onderneming (bv. verjaringstermijnen).

9. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING.

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Ieper zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van de verklaring.